Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Pályázat: Nagykozári Óvoda " Kindergarten-Nagykozar Vrtic Veliki Kozar „ óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Nagykozár Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykozári Óvoda " Kindergarten-Nagykozar   Vrtic Veliki Kozar  „

óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013.08.01-2018.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Baranya megye, 7741 Nagykozár, Kossuth u. 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézményi munka szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola végzettség (óvodapedagógus),
 • Pedagógusi szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,
 • Pedagógusi munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Német és/ vagy horvát nyelv ismerete
 • Nagykozári, vagy attól maximum 15 km-re lévő lakcím

 

A pályázat részeként be nyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai oktatási-nevelési helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket tartalmazó vezetési program, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik. A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kérjük benyújtani.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának valamint az     abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén nem áll fenn a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szentirmayné Kiss Mária polgármester nyújt +36 30 2884883  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nagykozár Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7741 Nagykozár, Kossuth Lajos utca  32.). Kérjük a borítékon feltüntetni: Óvodavezetői pályázat. 
 • Személyesen: dr. Jávorcsik Béla jegyző, 7741 Nagykozár, Kossuth u. 32.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat a 2013. júliusi képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 10.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.nagykozar.hu
 • KÖZIGÁLLÁS

A munkáltatóval  kapcsolatban további információt a www.nagykozar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: …..