Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

A Helyi Választási Bizottság a 2010. évi települési kisebbségi önkormányzati választások kitűzése tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Helyi Választási Bizottság a 2010. évi települési horvát és német kisebbségi önkormányzati választást 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzi ki.
A határozat ellen a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 79. § (1) bekezdése alapján fellebbezéssel lehet élni a Ve. 79. § (2) bekezdésben meghatározott indokok alapján, melyet a Helyi Választási Bizottsághoz úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a határozat meghozatalától számított 2 napon belül, azaz 2010. július 30. napján 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezés tartalmát a Ve. 80. § (4) bekezdése szabályozza.

I n d o k o l á s

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 3. § (1) bekezdése, illetve 5. §-a szerint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását négyévenként, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani és a választást akkor kell kitűzni, ha a településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at.
A Ve. 115/C. §-a szerint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását a szavazást megelőző 55. napig kell kitűzni.
A német kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma 60, a horvát kisebbségi választói névjegyzékben szereplő személyek száma 62 így meghaladja az előírt 30-at.
A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását a Ve. 115/C. §-a, illetve a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választása, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 4/2010. (VII. 16.) KIM rendelet 6. §-a szerint 2010. augusztus 9-ig kell kitűzni.
Tekintettel továbbá arra, hogy a köztársasági elnök 204/2010. (VII. 16.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 2010. évi általános választását 2010. október 3. napjára (vasárnapra) tűzte ki, a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A határozat egyebekben a Ve. 115/I. § (6) bekezdés, a 29. - 29/B. §, valamint 79. § és 80. §-án alapul.

Nagykozár, 2010-07-27

Wenczler Antal  HVB elnök

Kategória: Korábbi hírek