Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

Magyarország Köztársasági Elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást 98/2015/II.11/KE. határozatával 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy - az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően - az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

A megyei (fővárosi) közgyűlésre és a települési önkormányzatok, illetve a területi és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeire, mint választó szervekre kiemelt feladatot jelent az ülnökválasztás lebonyolítása.

 

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk

(2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselő-testületek 2011. évben választották utoljára, megbízatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

 

I. Az ülnökök jelölése

1. A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.  A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

2. A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés is jogosult ülnököt jelölni. A jelölésre javaslatot bármelyik képviselő tehet.

3. A polgármester a jelöléseket, az elfogadó nyilatkozatokat megküldi a bíróság székhelye szerinti települési önkormányzat polgármesterének, illetőleg a megyei közgyűlés elnökének, a főpolgármesternek, attól függően, hogy melyik bírósághoz történt a jelölés. Hasonlóképpen járjanak el, ha a megyei vagy fővárosi közgyűlés esetleg helyi bíróságra jelölt ülnököt. A Bjt. 214. § (5) bekezdése értelmében egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

4. Ha a megválasztandó ülnökök számánál kevesebb jelölt van, a választásra kitűzött időtartamon belül újabb jelölésre és választásra van szükség.

 

II. Az ülnök választása

A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint:

. a járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete, . A törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei (fővárosi) illetve megyei városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei, . a Budapest területén működő járásbíróságok ülnökeit a bíróság illetékességi területe szerinti helyi önkormányzatok és települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg, . olyan Járásbíróság esetén, amelynek székhelye nem az illetékességi területén helyezkedik el, az ülnököket az illetékességi terület szerinti megyei képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei választják meg.

A megválasztandó ülnökök számát az Országos Bírósági Hivatal elnöke állapítja meg, erről a választó önkormányzatok polgármesterei, a főpolgármester és a megyei közgyűlések elnökei tájékoztatást kapnak. A választásra jogosult nemzetiségi önkormányzatok elnökei részére is küldünk tájékoztatást.

 

1.) A választó testületi üléseket a Köztársasági Elnök határozatában foglalt időszakra figyelemmel 2015. március 7. napja  és 2015. április 30. napja közé eső időtartamban kell megtartani.

2.) Külön kell szavazni a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus ülnökökről.

3.) A megválasztott ülnökök névjegyzékét és a jelöltek elfogadó nyilatkozatait a polgármester haladéktalanul átadja a bíróság elnökének.

4.) Az ülnökök megbízólevelét az ülnököt megválasztó önkormányzat polgármestere állítja ki.

Az ülnökök eskütételének megszervezéséről az illetékes bíróság elnöke gondoskodik.

 

A részletes tájékoztató és a szükséges nyilatkozatok elérhetőek itt:

http://birosag.hu/tudjon-meg-tobbet/2015-evi-ulnokvalasztasrol-tajekoztato

 

Nagykozár, 2015.02.17.

       Selmeczi György polgármester

Kategória: Korábbi hírek