Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára


2020.09.14.

Tisztelt Nagykozáriak

Előzetes tájékoztatás a lakosság számára a tervezési munka céljáról és a változások mélységéről

Nagykozár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a helyi építési szabályzat módosításáról.
A módosítás célja:
A kertvárosias és a falusias lakóterület építési övezetekben a kialakítható legkisebb oldalkert méretének meghatározásakor hivatkozott OTÉK előírás esetén a hatályos Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben (OTÉK) foglalt előírásoknak való megfelelés

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve Partnereket, hogy Önkormányzatunk elkészítteti Nagykozár Község Helyi Építési Szabályzatának módosítása c. terv egyeztetési tervdokumentációját.

A tervdokumentáció a 314/2012. Kormányrendelet 42/A.§ ún. állami főépítészi eljárás szerint kerül megküldésre - a Partnerségi egyeztetést és lakossági fórumot követően - az állami főépítész részére.

A tervdokumentációt Nagykozár Község Önkormányzatának 10/2017.(VIII.7.) számú Partnerségi Rendelete 3.§ szerinti ún. Partnerek is véleményezhetik. (Partnerségi Rendelet megtekinthető a www.njt.hu honlapon.)

A Helyi építési szabályzat módosításának célja az oldalkertek méretének a hatályos Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti meghatározása.

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendelet szerint az alábbi ún. Partnerek élhetnek: a módosítással érintett területen élő lakosság és az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje 15 nap: 2020. szeptember 8.- 2020. szeptember 23.  

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben

kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Az előzetes tájékoztató megtekinthető:

nyomtatott formátumban: a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblán, illetve

digitális formátumban: az Önkormányzat honlapján: www.nagykozar.hu .

  ♦ ♦ ♦

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez kizárólag e tervmódosítással kapcsolatban

2020. szeptember 16.-án  17 órakor

Javaslatot, észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani a lakossági fórumon szóban vagy azt követően  

8 napon belül, azaz

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Nagykozár, 2020. szeptember 8.

Selmeczi György polgármester

 

 


 

Tisztelt Nagykozáriak !

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet (továbbiakban: EljR.) 38.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elkészült Nagykozár településrendezési eszközei módosítása tervezete.

A tervezet a Nagykozári KÖH-ben megtekinthető.

A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

  • az írásos észrevétel Nagykozár Község Önkormányzata 7741 , Nagykozár, Kossuth u. 32. címre történő megküldésével,
  • elektronikus levélben a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tisztelettel : Selmeczi György polgármester

 

 

 

 

Tisztelt Nagykozáriak !

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 80/2016. (IV. 13.) határozat alapján az alábbiakat teszem közzé : 

a) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk elérhetőségét biztosítja az alábbiak szerint: kisebb terjedelmű anyagot teljes egészében, nagyobb terjedelmű anyagot kivonatosan, a teljes anyag megtekintésének lehetőségét biztosítva a helyben szokásos módon közzé teszi az önkormányzati hivatal hirdetőtábláin és az Önkormányzat honlapján.

b) A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az alábbi táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű, és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást állít össze, melynek elérhetőségéről felhívást tesz közzé az önkormányzati hivatal hirdető tábláján és az önkormányzat honlapján.

Eljárás fajtája Elfogadás előtti tájékoztatás Előzetes tájékoztatás
Településfejlesztési koncepció van van
Integrált településfejlesztési stratégia nincs van
Településrendezési eszközök (p1. helyi építési szabályzat)    
Teljes eljárás van van
Egyszerűsített eljárás nincs van
Tárgyalásos eljárás nincs van

 

c) A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

  • az írásos észrevétel Nagykozár Község Önkormányzata 7741 , Nagykozár, Kossuth u. 32. címre történő megküldésével,
  • elektronikus levélben a  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

 

 

A Szabályozási terv módosításával kapcsolatos dokumentumok:

 

 

 

.

Kategória: Dokumentumtár