Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

ASP pályázat

"Nagykozár Községi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00789 pályázata az alábbi linken érhető el:

 ASP pályázati anyag letöltése (pdf)

 

Kiemelt pályázatok

TOP-4.1.1-15-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése pályázat

Pályázó neve: Nagykozár Községi Önkormányzat

Konzorciumi tagok: Bogád Község Önkormányzata, Romonya Község Önkormányzata, Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal

Projekt megnevezése: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári háziorvosi körzetben

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.1.1-15-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Nagykozár

Megítélt összeg: 197 852 222 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 197 852 222 .- HUF

A projekt összefoglalása:

Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a nagykozári háziorvosi körzetben” című projekt Nagykozár Községi Önkormányzat, Bogád Község Önkormányzata, Romonya Község Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködése keretében valósul meg. A projekt keretében fejlesztésre kerül a három települést ellátó felnőtt és gyermek háziorvosi és iskolaegészségügyi ellátás és a 2 körzettel működő védőnői szolgálat. A fejlesztéssel érintett három település Nagykozár, Bogád és Romonya Baranya megye keleti részén, a Pécsi járásban, Pécs város közvetlen szomszédságában fekszenek. Nagykozár lakosságszáma 1993 fő, Bogád lakossága 1115 fő, Romonya lakosságszáma pedig 535 fő. Az OEP által leigazolt lakosságszám: a háziorvosi ellátás esetében 3612 fő, az iskola-egészségügyi ellátás esetében 298 fő, a védőnői szolgálat esetében 477 fő.

A pályázat célja Nagykozár és Bogád esetében új épület létrehozása a háziorvosi (vegyes – felnőtt és gyermek - praxis, iskola-egészségügyi ellátás) ellátás és a védőnői szolgálat számára szükséges helyiségek kialakításával, Romonya vonatkozásában a meglévő háziorvosi rendelő épületének felújítása, az épület átalakítása és alkalmassá tétele a védőnői szolgálat ezen épületbe való költöztetésére.

Az egészségügyi alapellátást egyéni vállalkozó házi orvos látja el Nagykozár Községi Önkormányzattal, Bogád Község Önkormányzatával és Romonya Község Önkormányzatával 2013-ban kötött feladatellátási szerződés keretében. Dr. Lovász Lilian a feladat-ellátási szerződés értelmében a három településen vegyes praxisban latja el a gyermek és felnőtt háziorvosi alapellátást. A szerződés értelmében ezen felül iskola-egészségügyi és foglalkozás-egészségügyi alapellátást is végez. A védőnői szolgálatot Nagykozár Községi Önkormányzat 2 körzetben látja el. A védőnői körzetek által ellátott terület Nagykozár, Bogád, Romonya települések.

Nagykozár esetében a háziorvosi rendelő jelenleg a művelődési ház épületében működik, míg a védőnő egy különálló épületben végzi a tanácsadást. A művelődési ház épülete az egészségügyi ellátásra vonatkozó hatályos jogszabályi feltételek szerint nem bővíthető. A védőnői ellátást biztosító jelenlegi épület talajvízzel telítődött területen fekszik, gazdaságos felújítása nem lehetséges. Bogád esetében a háziorvosi rendelés jelenleg a polgármesteri hivatal helyiségeiben történik, ugyanitt tartja a védőnő is a tanácsadást. A hivatal épülete telekhatáron belül nem bővíthető. Romonya rendelkezik önálló háziorvosi rendelővel, mely épület másik felében korábban a jegyzőségi hivatal működött. A felújítás eredményeképpen az épület egészségházként tud működni a háziorvosi és a védőnői ellátás egy épületbe integrálásával. Az orvosi rendelők és a volt jegyzőségi irodák akadálymentesítése korábban megvalósult a 2006-ban készült építési engedélyezési terv alapján, az akkori jogszabályok és előírások szerint. A pályázatban szereplő védőnői tanácsadó kialakítása során az érintett részek akadálymentesítése természetesen a jelen jogszabályok szerint fog megvalósulni. Az orvosi rendelőnél a homlokzati ablakok cseréjén kívül más belső átalakítása nem lett tervezve.

A tervezett tevékenységek eredményeképpen a felújított és újonnan megépített rendelők és tanácsadók eleget tesznek a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a projekt megfelel a pályázati felhívás által támasztott szakmai követelményeknek.

Önállóan támogatható tevékenységek között megvalósításra kerül közfinanszírozott, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi (vegyes praxis, iskola-egészségügyi ellátás) rendelők és védőnői tanácsadók felújítása Romonya Községben és építése Nagykozár Községben és Bogád Községben.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek között megvalósul a praxisokhoz az eszközbeszerzés; iskola-egészségügyi ellátás végzéséhez szükséges eszközök beszerzése, helyiség kialakítása Bogádon, a mozgó szakorvosi szolgálat részére helyiség kialakítása Nagykozáron, parkoló-férőhely és akadálymentes parkolóférőhely létesítése, valamint udvarfelújítás.

 

A projekt várható fizikai befejezése: 2019.10.31

 

 

Kiemelt pályázatok

Belterületi vízrendezés II. ütem

 Nagykozár belterületi vízrendezés II. ütem

Tájékoztató szerződés teljesüléséről a 2011. évi CVIII. Törvény 31.§. (1) bekezdésének f) pontja alapján

1. Hivatkozás a közbeszerzési eljárás megindító hirdetményre:

Az eljárás az ajánlattevők részére megküldött ajánlatkéréssel indult 2013. március 14-én

2. Szerződő felek megnevezése:

 

    Ajánlatkérő:

Nagykozár Község Önkormányzata

    Nyertes ajánlattevő:

ÁK-VÍZÉP Kft.

3. Nyilatkozat a teljesítés szerződésszerűségéről:

A teljesítés szerződésszerű volt

4. A szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja:

2013. szeptember 20.

5. Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja:

2013. október 31.

6. A kifizetett ellenszolgáltatás értéke:

Nettó: 36 300 450,- Ft

 

Vállalkozási szerződés

 

 

Kiemelt pályázatok

Napelemes rendszer

Napelemes rendszer telepítése Nagykozáron
az Új Széchenyi Terv támogatásával

 

 

Az Új Széchenyi Terv keretében megnyílt, KEOP-2011-4.2.0/A kódszámú pályázat támogatja a helyi villamos energia igény kielégítését megújuló energiaforrásból fedező rendszereket. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy a Körjegyzőség épületére napelemes rendszert telepít annak érdekében, hogy a villamosenergia fogyasztásunk nagy része megújuló energiából származzon, így hozzájáruljunk a környezetvédelemhez, és nem utolsó sorban a költségeket is csökkenteni tudjuk.

A benyújtott pályázatunkat a Közreműködő Szervezet (Energia Központ Nonprofit Kft.) támogatásra érdemesnek minősítette, így Önkormányzatunk a beruházás 18 182 825 Ft összes elszámolható költségének 85%-át, 15 455 401 Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként nyerte.

A beruházás célja, hogy növeljük a megújuló energiaforrások közül a napenergia hasznosítását, ezzel egyidejűleg csökkentsük az üvegház hatású gázok kibocsátását, valamint költséget takarítsunk meg. A beruházás nyár végén indul és szeptemberben befejeződik. Októbertől a Körjegyzőség ugyanannyi áramot fog eladni az E-ON-nak, mint amennyit felhasznál.

Kedvezményezett: Nagykozár Községi Önkormányzat

Kedvezményezett címe: 7741 Nagykozár, Kossuth Lajos utca 32.

Megvalósulás helyszíne: 7741 Nagykozár, Kossuth Lajos utca 32.

Elnyert támogatás összege: 15 455 401 Ft

Projekt tervezett időtartama: 2011. 06.01 – 2011. 12. 31.

Közreműködő szervezet: Energia Központ Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45.

www.energiakozpont.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.nfu.hu

Új Széchenyi Terv – ujszechenyiterv.gov.hu

Kiemelt pályázatok

Belterületi vízrendezés

Nagykozár belterületi vízrendezés I. ütem

Települési bel- és külterületi vízrendezés DDOP-2009-5.1.5/B konstrukció.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A „Nagykozár település belterületi vízrendezés I. ütem” Európai Uniós pályázat előkészítése után 2011. március 10-én megkezdődtek a kivitelezési munkálatok a községben, amelyek júniusban fognak várhatóan befejeződni.

A község mely területeit érinti a fejlesztés?

A fejlesztés Nagykozár csapadékvizeit befogadó patakmeder 969 m hosszban történő rendezését és a befogadó patakhoz közvetlenül kapcsolódó belterületi árkok Kossuth utca (Pécsi utca betorkollása utáni szakasz a patakmederig és az önkormányzat épülete után a Szövetkezet utcáig), Pécsi utca (Jókai utca betorkollása utáni szakasz Kossuth utcáig), Szövetkezet utca (Kossuth utcától a patakmederig) árokrendszer kiépítését foglalja magában.

Hol, mikor és milyen munkálatok várhatóak?

A kiviteli munkák a patakmeder rendezésével kezdődnek március 10-én, célja, hogy a községből érkező vizeket, különösen szélsőséges időjárás esetén képes legyen elvezetni. Itt földmunka és cserje irtás fog zajlani május végéig bezárólag, valamint egy új híd is megépítésre kerül a buszfordulónál.

A községben március 21-el indulnak a munkálatok. A Szövetkezet utca egy szakaszán valamint az Idősek otthona és Takarékszövetkezet közötti részen földmedrű árkok kerülnek kialakításra március 31-ig. Az önkormányzat épülete mellett zárt csővezeték kerül kialakításra május első felében. A Pécsi utca jobb oldali (42 – 2 házszámig) szakaszán burkolt árok készül hidakkal, a munkálatok itt április közepétől május végéig fognak tartani. A Pécsi utca bal oldali (páratlan oldal) árka jelenlegi műszaki állapotában megfelelő, itt néhány helyen javítási munkálatok várhatóak május 2. felében.  A Kossuth utcában a munkálatok április 1-től júniusig fognak tartani, burkolt árok kerül kialakításra. Az északi rész jobb oldali (59. házszámtól - patakmederig) árka áprilisban kerül sorra, a bal oldal (52 házszámtól – patakmederig és déli részen a Szövetkezet utcáig) kiépítésére május elejétől június közepéig-végéig lehet számítani.  A fejlesztéssel érintett területen a bejáróhidak jelentős száma is átépítésre kerül. A munkák miatt kb. 3 napig nem lehet majd használni a bejáróhidakat. A pontos dátumokkal kapcsolatban a kivitelező a helyszínen fog egyeztetni Önökkel. 

Hogy lett meghatározva, hogy hol, milyen fejlesztés valósuljon meg?

A településen a jelenleg meglévő vízelvezetés nem műszakilag megtervezett és nem irányítottan zajlott. A beruházást megelőzően szakszerű, az aktuális előírásoknak megfelelő műszaki tervezés zajlott, figyelembe véve a település érdekeit.

Miért volt szükség a fejlesztésre?

Talán az elmúlt év tapasztalatai mindenki számára egyértelművé tették, mennyire fontos a megelőzés és felkészülés a víz elvezetésére, az időjárási szélsőségek növekedésével a veszély is növekszik, amit csak megelőzni lehet.

Az önkormányzat bízik benne, hogy a település minden lakója hozzájárul a kisebb kellemetlenségek elviselésével a fejlesztés sikeréhez, a település biztonsága érdekében.

A pályázat megvalósításának befejezési határideje 2011. június.

A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-dunántúli Operatív Program keretein belül valósulhat meg. Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege 76,7 millió forint.

 

Kedvezményezett:

  • Nagykozár Község Önkormányzata
  • 7741 Nagykozár, Kossuth L. u. 32.

 

Közreműködő szervezet:

  • Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
  • 7621 Pécs, Mária utca 3.
  • www.deldunantul.eu

 

Irányító hatóság:

  • Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
  • 06 40 638 638
  • www.nfu.hu

 

Nagykozár község Önkormányzata

Nagykozári mellékág 0+393-1+362 km szelvények közötti patakmedrének ökológiai szemléletű mederrendezése, vállalkozói szerződés keretében

Kiemelt pályázatok