Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

A családok szociális krízishelyzetének kezelését célzó 136/2009. (Vl.24.) Korm. rendelet értelmében a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a települési önkormányzat jegyzőjének javaslata alapján a gazdasági válsággal összefüggő kedvezőtlen hatások enyhítésére az állami szociális ellátórendszer keretében nyújtott szociális segélyként egyszeri, egyösszegű - vissza nem térítendő- támogatást állapíthatnak meg.

Ki részesülhet támogatásban?
Támogatásban részesülhet a Magyar Köztársaság területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú személy, ha
  • családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó havi jövedelem a minimálbér nettó összegét (2009. évben 57.815 Ft) nem haladta meg, és
  • részére a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló, 1997. évi LXXXI, törvény 6 §- a szerinti nyugellátást nem folyósítanak, és
  • a gazdasági válsághoz kapcsolódó, előre nem látható esemény következtében a családja mindennapi életvitelének fenntartását súlyosan veszélyeztető krízishelyzetbe került.

Ki nem jogosult támogatásra?
Nem jogosult támogatásra az a személy,

  • akinek a 2009. év folyamán 15.000 forintot meghaladó összegben átmeneti segélyt állapítottak meg,
  • akinek a kérelem benyújtásakor átmeneti segély megállapítása iránti eljárás van folyamatban,
  • aki a krízissegély iránti kérelem benyújtását megelőző 90 napon belül átmeneti segély iránti kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti segélyre való jogosultságát kizárja,


Mi minősül krízishelyzetnek?
Krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező

  • a munkahelyét 2008. szeptember 30-át követően elvesztette.
  • jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben csökkent.
  • lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége törlesztő részlete 2008. szeptember havi összegéhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben emelkedett,
  • egészségi állapota indokolja,


Milyen összegben engedélyezhető a támogatás?
A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint.

Hol és hogyan igényelhető a támogatás?
A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendszeresített formanyomtatványon a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél. 2009. augusztus 1-je és 2009. november 30-a között nyújtható be. A nyomtatvány a települési önkormányzat jegyzőjénél és a nyugdíjbiztosítási szervek ügyfélszolgálati egységénél beszerezhető.

A kérelemhez mellékelni kell a jövedelem összegének igazolására alkalmas iratot, a lakáscélú kölcsön havi törlesztésének emelkedését igazoló iratot. Emellett célszerű csatolni minden olyan iratot, az egészségi állapot indokoltságát igazoló háziorvosi, szakorvosi, kórházi igazolást, illetve orvosi szakvéleményt, stb., amely a támogatás megállapításának indokául szolgálhat.

Körjegyzőség
Kategória: Korábbi hírek