Nagykozár Portál vakok és gyengénlátók számára

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. (továbbiakban: Kt.) 6-7. §, 65. § (1) bekezdés, 66. § (1) bekezdés, 102. § (2) bekezdés a) pontja, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.  (VI. 8.) MKM rendelet 16. § (1) bekezdése és Bogád Község Önkormányzatának 25/2011. sz. határozata alapján a Bogád, Nagykozár és Romonya községek által fenntartott közoktatási intézményben a leendő óvodások és a leendő első osztályosok beíratásának időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

 

Óvodai beíratás a 2011/2012. nevelési évre:

A KIKI romonyai és nagykozári tagóvodáiban az óvodai beíratás, jelentkezés időpontja:

2011. március 28-29. (hétfő, kedd)

Helye: Óvoda, Romonya, Béke u. 40.

Óvoda, Nagykozár, Kossuth u. 17.

Az óvodákban ezeken a napokon 800 és 1530 között fogadják a Kedves Szülőket.

Az óvodába beíratható minden olyan kisgyermek, aki 2010. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Azon gyermekek esetében, akik 2011. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat a szülők jelezhetik az intézményekben, és óvodai felvételükről a 2011/12. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Indokolt esetben felvehető az a gyermek is, aki harmadik életévét az alábbiak szerint tölti be.

Kt. 24. § (1) Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosban, fővárosi kerületben, illetve, ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

 

A Kt. 65. § (2) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülő dolgozik.

Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője – az óvodában kialakított hagyományos módon – legkésőbb 2011. május 15-ig tájékoztatja az érintett szülőket.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést Bogád, Romonya, Pereked Községek Körjegyzőjének címezve a felvételt elutasító óvodához kell benyújtani.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal

  • a személyi igazolványt, gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
  • a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhelyét vagy tartózkodási helyét igazoló kártyát

 

Általános iskolai beíratás a 2011/2012. tanévre:

A Bogád, Romonya és Nagykozár Községek Önkormányzata által fenntartott KIKI általános iskolájában a beíratás, jelentkezés időpontja:

2011. március 21-22. (hétfő, kedd)

Helye: Bogád, Béke tér 4.

Az iskolában ezeken a napokon 800 és 1530 között fogadják a Kedves Szülőket.

Beírathatók mindazon gyermekek, akik hatodik életévüket 2011. május 31-ig betöltik és elérték az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet az óvoda, a Nevelési Tanácsadó, vagy az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye igazol. A szülő kérelmére a gyermek tankötelessé válhat akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be.

A Kt. 66. § (2) bekezdése szerint az általános iskola - beleértve a kijelölt iskolát is - köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola).

Az iskolai felvételről az iskola igazgatója legkésőbb 2011. április 30.-ig tájékoztatja az érintett szülőket.

A nem bogádi, romonyai és nagykozári lakóhellyel rendelkező gyermekek általános iskolai beíratására (tanulói jogviszonyának létesítésére) az intézményi férőhelyek figyelembe vételével kerül sor.  Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről az óvoda véleménye alapján, illetőleg ha a gyermek nem járt óvodába, vagy az óvoda kezdeményezi, a nevelési tanácsadó véleménye alapján; a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenységet végző szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést Bogád, Romonya, Pereked Községek Körjegyzőjének címezve a felvételt elutasító iskolához kell benyújtani.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal

  • a személyi igazolványt, gyermekük születési anyakönyvi kivonatát
  • a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhelyét vagy tartózkodási helyét igazoló kártyát
  • az iskolaérettséget igazoló szakvéleményt.

A fenntartó önkormányzatok felkérik a bogádi, romonyai és nagykozári állandó tartózkodási hellyel rendelkező tanköteles gyermekek és az óvodai beiratkozásra kötelezett öt évesnél idősebb gyermekek szüleit, hogy a beiratkozási időszak végéig írásbeli nyilatkozattal jelezzék, ha nem a kötelező felvételt biztosító bogádi iskolába, vagy romonyai és nagykozári óvodába szándékoznak gyermeküket beíratni.

Kategória: Korábbi hírek